• 1 Gia Bảo
  • 2 Kiên Minh
  • 3 Hien Pham Thi
  • 4 Bá Phúc
  • 5 Đình Trai Xóm
Tài khoản Liên Quân #22

Tài khoản Liên Quân #22

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 60
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 60
● Skin: 11

165.000Card
132.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #19

Tài khoản Liên Quân #19

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 46
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 46
● Skin: 5

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #18

Tài khoản Liên Quân #18

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 63
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 63
● Skin: 6

165.000Card
132.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #17

Tài khoản Liên Quân #17

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 71
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 71
● Skin: 6

150.000Card
120.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #16

Tài khoản Liên Quân #16

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 66
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 22
● Ngọc: 66
● Skin: 5

165.000Card
132.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #15

Tài khoản Liên Quân #15

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 59
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 59
● Skin: 8

150.000Card
120.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #14

Tài khoản Liên Quân #14

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 71
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 71
● Skin: 8

165.000Card
132.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #13

Tài khoản Liên Quân #13

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 63
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 25
● Ngọc: 63
● Skin: 9

150.000Card
120.000ATM

MUA NGAY