• 1
  • 2 Gia Bảo
  • 3 Kiên Minh
  • 4 Đình Trai Xóm
  • 5 Hien Pham Thi
Tài khoản Liên Quân #137

Tài khoản Liên Quân #137

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 63
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 63
● Skin: 6

320.000Card
256.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #136

Tài khoản Liên Quân #136

● có Tướng Omen, Rourke, Skin Max găng tay vàng
● Rank: Bạch Kim IV
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● có Tướng Omen, Rourke, Skin Max găng tay vàng
● Tướng: 52
● Ngọc: 90
● Skin: 25

1.000.000Card
800.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #12709

Tài khoản Liên Quân #12709

● Dư 9k vàng, trắng thông tin
● Rank: Vàng III
● Ngọc: 62
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Dư 9k vàng, trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 62
● Skin: 16

150.000Card
120.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #12681

Tài khoản Liên Quân #12681

● Trắng thông tin
● Rank: Chưa Rank
● Ngọc: 89
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● Trắng thông tin
● Tướng: 22
● Ngọc: 89
● Skin: 17

299.000Card
239.200ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #158

Tài khoản Liên Quân #158

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 33
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 33
● Skin: 3

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #148

Tài khoản Liên Quân #148

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 48
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 14
● Ngọc: 48
● Skin: 1

75.000Card
60.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #134

Tài khoản Liên Quân #134

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 30
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 30
● Skin: 2

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #106

Tài khoản Liên Quân #106

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 55
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 55
● Skin: 4

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY