• 1 Gia Bảo
  • 2 Kiên Minh
  • 3 Đình Trai Xóm
  • 4 Hien Pham Thi
  • 5 Bá Phúc
Tài khoản Liên Quân #3097

Tài khoản Liên Quân #3097

● Acc dư 1 viên đá, + skin raz mauy thái + 58 ngàn vàng + Murad siêu việt
● Rank: Vàng I
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng I
● Acc dư 1 viên đá, + skin raz mauy thái + 58 ngàn vàng + Murad siêu việt
● Tướng: 54
● Ngọc: 90
● Skin: 37

3.750.000Card
3.000.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #137

Tài khoản Liên Quân #137

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 63
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 63
● Skin: 6

520.000Card
416.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #136

Tài khoản Liên Quân #136

● có Tướng Omen, Rourke, Skin Max găng tay vàng
● Rank: Bạch Kim IV
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● có Tướng Omen, Rourke, Skin Max găng tay vàng
● Tướng: 52
● Ngọc: 90
● Skin: 25

1.500.000Card
1.200.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #158

Tài khoản Liên Quân #158

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 33
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 33
● Skin: 3

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #148

Tài khoản Liên Quân #148

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 48
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 14
● Ngọc: 48
● Skin: 1

75.000Card
60.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #140

Tài khoản Liên Quân #140

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 41
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 41
● Skin: 2

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #134

Tài khoản Liên Quân #134

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 30
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 30
● Skin: 2

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #131

Tài khoản Liên Quân #131

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 35
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 11
● Ngọc: 35
● Skin: 3

55.000Card
44.000ATM

MUA NGAY