• 1
  • 2 Hoàng Bằng
  • 3 Gia Bảo
  • 4 Kiên Minh
  • 5 Con Voi
Tài khoản Liên Quân #137

Tài khoản Liên Quân #137

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 63
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 63
● Skin: 6

220.000Card
176.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #12681

Tài khoản Liên Quân #12681

● Trắng thông tin
● Rank: Chưa Rank
● Ngọc: 89
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● Trắng thông tin
● Tướng: 22
● Ngọc: 89
● Skin: 17

279.000Card
223.200ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #158

Tài khoản Liên Quân #158

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 33
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 33
● Skin: 3

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #134

Tài khoản Liên Quân #134

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 30
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 30
● Skin: 2

65.000Card
61.750Card
49.400ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #106

Tài khoản Liên Quân #106

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 55
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 55
● Skin: 4

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #99

Tài khoản Liên Quân #99

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 47
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 13
● Ngọc: 47
● Skin: 1

55.000Card
44.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #96

Tài khoản Liên Quân #96

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 62
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 62
● Skin: 9

135.000Card
108.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #94

Tài khoản Liên Quân #94

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 79
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 79
● Skin: 9

135.000Card
108.000ATM

MUA NGAY