• 1 Gia Bảo
  • 2 Kiên Minh
  • 3 Hien Pham Thi
  • 4 Bá Phúc
  • 5 Đình Trai Xóm
Tài khoản Liên Quân #55

Tài khoản Liên Quân #55

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 57
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 57
● Skin: 8

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #54

Tài khoản Liên Quân #54

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 57
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 57
● Skin: 3

115.000Card
92.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #52

Tài khoản Liên Quân #52

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 72
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 72
● Skin: 7

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #51

Tài khoản Liên Quân #51

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 45
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 18
● Ngọc: 45
● Skin: 8

135.000Card
108.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #50

Tài khoản Liên Quân #50

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 63
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 63
● Skin: 4

135.000Card
108.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #49

Tài khoản Liên Quân #49

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 60
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 18
● Ngọc: 60
● Skin: 7

135.000Card
108.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #46

Tài khoản Liên Quân #46

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 70
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 70
● Skin: 7

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #45

Tài khoản Liên Quân #45

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 73
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 73
● Skin: 9

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY