• 1 Chieu Linh
  • 2
  • 3 Hoàng Bằng
  • 4 Gia Bảo
  • 5 Binn Anh
Tài khoản Liên Quân #46

Tài khoản Liên Quân #46

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 70
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 70
● Skin: 7

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #44

Tài khoản Liên Quân #44

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 74
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 74
● Skin: 8

185.000Card
148.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #43

Tài khoản Liên Quân #43

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 52
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 52
● Skin: 5

165.000Card
132.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #42

Tài khoản Liên Quân #42

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 63
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 63
● Skin: 8

195.000Card
156.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #40

Tài khoản Liên Quân #40

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 65
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 65
● Skin: 6

135.000Card
108.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #38

Tài khoản Liên Quân #38

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 65
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 18
● Ngọc: 65
● Skin: 4

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #32

Tài khoản Liên Quân #32

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 49
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 49
● Skin: 5

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #30

Tài khoản Liên Quân #30

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 60
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 26
● Ngọc: 60
● Skin: 9

285.000Card
228.000ATM

MUA NGAY