• 1 Gia Bảo
  • 2 Kiên Minh
  • 3 Hien Pham Thi
  • 4 Bá Phúc
  • 5 Đình Trai Xóm
Tài khoản Liên Quân #11

Tài khoản Liên Quân #11

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 81
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 18
● Ngọc: 81
● Skin: 7

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #10

Tài khoản Liên Quân #10

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng III
● Ngọc: 53
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 17
● Ngọc: 53
● Skin: 4

90.000Card
72.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #9

Tài khoản Liên Quân #9

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng III
● Ngọc: 57
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 17
● Ngọc: 57
● Skin: 3

90.000Card
72.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #8

Tài khoản Liên Quân #8

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng III
● Ngọc: 68
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 68
● Skin: 11

150.000Card
120.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #7

Tài khoản Liên Quân #7

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng III
● Ngọc: 62
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 22
● Ngọc: 62
● Skin: 5

135.000Card
108.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #4

Tài khoản Liên Quân #4

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng III
● Ngọc: 64
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 18
● Ngọc: 64
● Skin: 3

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY