• 1 Gia Bảo
  • 2 Kiên Minh
  • 3 Hien Pham Thi
  • 4 Bá Phúc
  • 5 Đình Trai Xóm

Tài Khoản Liên Quân #72 - Rank Bạc III - Khung Bạc

MUA VỀ NHỚ ĐỔI MẬT KHẨU (ACC CÒN 7K VÀNG)
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #72 - Rank Bạc III - Khung Bạc
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #72 - Rank Bạc III - Khung Bạc
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #72 - Rank Bạc III - Khung Bạc
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #72 - Rank Bạc III - Khung Bạc
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #72 - Rank Bạc III - Khung Bạc

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản Liên Quân #158

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Tướng: 12
● Ngọc: 33
● Skin: 3
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 33
● Skin: 3

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #140

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Tướng: 12
● Ngọc: 41
● Skin: 2
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 41
● Skin: 2

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #134

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Tướng: 12
● Ngọc: 30
● Skin: 2
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 30
● Skin: 2

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #72

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Tướng: 15
● Ngọc: 49
● Skin: 1
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 49
● Skin: 1

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY