• 1
  • 2 Hoàng Bằng
  • 3 Gia Bảo
  • 4 Kiên Minh
  • 5 Con Voi

Tài Khoản Liên Quân #20 - Rank Bạc I - Khung Vàng

ACC CÓ SKIN NAKROTH HỎA NGỤC
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #20 - Rank Bạc I - Khung Vàng
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #20 - Rank Bạc I - Khung Vàng
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #20 - Rank Bạc I - Khung Vàng
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #20 - Rank Bạc I - Khung Vàng
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #20 - Rank Bạc I - Khung Vàng
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #20 - Rank Bạc I - Khung Vàng
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #20 - Rank Bạc I - Khung Vàng
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #20 - Rank Bạc I - Khung Vàng

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản Liên Quân #106

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Tướng: 20
● Ngọc: 55
● Skin: 4
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 55
● Skin: 4

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #92

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Tướng: 21
● Ngọc: 60
● Skin: 7
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 60
● Skin: 7

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #91

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Tướng: 21
● Ngọc: 61
● Skin: 4
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 61
● Skin: 4

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #86

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Tướng: 22
● Ngọc: 67
● Skin: 9
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 22
● Ngọc: 67
● Skin: 9

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY