• 1 Gia Bảo
  • 2 Kiên Minh
  • 3 Đình Trai Xóm
  • 4 Hien Pham Thi
  • 5 Bá Phúc

Tài Khoản Liên Quân #17 - Rank Bạc I - Khung Bạch Kim

MUA VỀ NHỚ ĐỔI THÔNG TIN
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #17 - Rank Bạc I - Khung Bạch Kim
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #17 - Rank Bạc I - Khung Bạch Kim
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #17 - Rank Bạc I - Khung Bạch Kim
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #17 - Rank Bạc I - Khung Bạch Kim
Hình Ảnh Tài Khoản Liên Quân #17 - Rank Bạc I - Khung Bạch Kim

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản Liên Quân #17

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Tướng: 23
● Ngọc: 71
● Skin: 6
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 71
● Skin: 6

150.000Card
120.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #13

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Tướng: 25
● Ngọc: 63
● Skin: 9
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 25
● Ngọc: 63
● Skin: 9

150.000Card
120.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #8

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng III
● Tướng: 23
● Ngọc: 68
● Skin: 11
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 68
● Skin: 11

150.000Card
120.000ATM

MUA NGAY