• 1 Gia Bảo
  • 2 Kiên Minh
  • 3 Hien Pham Thi
  • 4 Bá Phúc
  • 5 Đình Trai Xóm
Tài khoản Liên Quân #34

Tài khoản Liên Quân #34

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 56
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 17
● Ngọc: 56
● Skin: 4

85.000Card
68.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #32

Tài khoản Liên Quân #32

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 49
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 49
● Skin: 5

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #30

Tài khoản Liên Quân #30

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 60
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 26
● Ngọc: 60
● Skin: 9

285.000Card
228.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #29

Tài khoản Liên Quân #29

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 77
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 77
● Skin: 6

175.000Card
140.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #28

Tài khoản Liên Quân #28

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 64
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 64
● Skin: 11

165.000Card
132.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #27

Tài khoản Liên Quân #27

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 25
● Ngọc: 90
● Skin: 13

220.000Card
176.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #26

Tài khoản Liên Quân #26

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 67
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 67
● Skin: 7

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #23

Tài khoản Liên Quân #23

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 64
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 64
● Skin: 10

165.000Card
132.000ATM

MUA NGAY