• 1 Gia Bảo
  • 2 Kiên Minh
  • 3 Hien Pham Thi
  • 4 Bá Phúc
  • 5 Đình Trai Xóm
Tài khoản Liên Quân #44

Tài khoản Liên Quân #44

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 74
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 74
● Skin: 8

185.000Card
148.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #43

Tài khoản Liên Quân #43

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 52
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 52
● Skin: 5

165.000Card
132.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #42

Tài khoản Liên Quân #42

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 63
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 63
● Skin: 8

195.000Card
156.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #41

Tài khoản Liên Quân #41

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 67
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 24
● Ngọc: 67
● Skin: 8

185.000Card
148.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #40

Tài khoản Liên Quân #40

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 65
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 65
● Skin: 6

135.000Card
108.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #39

Tài khoản Liên Quân #39

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 43
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 43
● Skin: 4

95.000Card
76.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #38

Tài khoản Liên Quân #38

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 65
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 18
● Ngọc: 65
● Skin: 4

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #37

Tài khoản Liên Quân #37

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng III
● Ngọc: 58
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 58
● Skin: 6

90.000Card
72.000ATM

MUA NGAY