• 1 Gia Bảo
  • 2 Kiên Minh
  • 3 Hien Pham Thi
  • 4 Bá Phúc
  • 5 Đình Trai Xóm
Tài khoản Liên Quân #67

Tài khoản Liên Quân #67

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 62
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 62
● Skin: 7

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #66

Tài khoản Liên Quân #66

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 54
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 54
● Skin: 5

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #65

Tài khoản Liên Quân #65

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 20
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 20
● Skin: 2

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #63

Tài khoản Liên Quân #63

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng III
● Ngọc: 62
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 62
● Skin: 4

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #61

Tài khoản Liên Quân #61

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 85
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 28
● Ngọc: 85
● Skin: 11

350.000Card
280.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #60

Tài khoản Liên Quân #60

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 72
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 29
● Ngọc: 72
● Skin: 9

350.000Card
280.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #59

Tài khoản Liên Quân #59

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 62
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 62
● Skin: 8

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #56

Tài khoản Liên Quân #56

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 77
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 77
● Skin: 9

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY