Nhat Cao Quoc Mua tài khoản #48 với giá 186,000vnđ Lúc 20 giờ trước Trần Hào Mua tài khoản #142 với giá 50,000vnđ Lúc 3 ngày trước Hiếu's Hoa'hồng Mua tài khoản #143 với giá 55,000vnđ Lúc 6 ngày trước Nguyễn Tuấn Mua tài khoản #20 với giá 125,000vnđ Lúc 6 ngày trước Nga Phan Mua tài khoản #141 với giá 45,000vnđ Lúc 6 ngày trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #153 với giá 35,000vnđ Lúc 1 tuần trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #1 với giá 100,000vnđ Lúc 1 tuần trước Nguyễn Tuấn Mua tài khoản #21 với giá 165,000vnđ Lúc 1 tuần trước Nhat Anh Tran Mua tài khoản #139 với giá 60,000vnđ Lúc 1 tuần trước NguyenPhuc AnhMinh Mua tài khoản #114 với giá 115,000vnđ Lúc 1 tuần trước Phamvan Phien Mua tài khoản #58 với giá 200,000vnđ Lúc 1 tuần trước HộpThư TriÂn Mua tài khoản #129 với giá 95,000vnđ Lúc 1 tuần trước Tien Tran Mua tài khoản #125 với giá 100,000vnđ Lúc 1 tuần trước Phan Hải Đăng Mua tài khoản #133 với giá 75,000vnđ Lúc 1 tuần trước Lương Nguyễn Mua tài khoản #116 với giá 120,000vnđ Lúc 1 tuần trước
Tài khoản Liên Quân #161

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 57
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 11
● Ngọc: 57
● Skin: 7

50.000Card
40.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #160

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng II
● Ngọc: 21
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng II
● Trắng thông tin
● Tướng: 6
● Ngọc: 21
● Skin: 3

15.000Card
12.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #159

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 30
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 11
● Ngọc: 30
● Skin: 3

50.000Card
40.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #158

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 33
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 33
● Skin: 3

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #157

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 39
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 13
● Ngọc: 39
● Skin: 4

60.000Card
48.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #156

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 28
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 28
● Skin: 5

56.000Card
44.800ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #155

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng III
● Ngọc: 78
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 78
● Skin: 5

75.000Card
60.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #154

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 55
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 18
● Ngọc: 55
● Skin: 9

135.000Card
108.000ATM

MUA NGAY