• 1 Gia Bảo
  • 2 Kiên Minh
  • 3 Hien Pham Thi
  • 4 Bá Phúc
  • 5 Đình Trai Xóm
Tài khoản Liên Quân #124

Tài khoản Liên Quân #124

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 37
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 37
● Skin: 4

75.000Card
60.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #112

Tài khoản Liên Quân #112

● skin đại công tước và si tình kiếm
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 53
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● skin đại công tước và si tình kiếm
● Tướng: 17
● Ngọc: 53
● Skin: 5

95.000Card
76.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #106

Tài khoản Liên Quân #106

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 55
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 55
● Skin: 4

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #105

Tài khoản Liên Quân #105

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 66
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 25
● Ngọc: 66
● Skin: 8

199.000Card
159.200ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #104

Tài khoản Liên Quân #104

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 57
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 10

135.000Card
108.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #101

Tài khoản Liên Quân #101

● Trắng thông tin
● Rank: Chưa Rank
● Ngọc: 39
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 39
● Skin: 6

165.000Card
132.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #100

Tài khoản Liên Quân #100

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 33
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 33
● Skin: 2

55.000Card
44.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #99

Tài khoản Liên Quân #99

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 47
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 13
● Ngọc: 47
● Skin: 1

55.000Card
44.000ATM

MUA NGAY