Nhat Cao Quoc Mua tài khoản #48 với giá 186,000vnđ Lúc 20 giờ trước Trần Hào Mua tài khoản #142 với giá 50,000vnđ Lúc 3 ngày trước Hiếu's Hoa'hồng Mua tài khoản #143 với giá 55,000vnđ Lúc 6 ngày trước Nguyễn Tuấn Mua tài khoản #20 với giá 125,000vnđ Lúc 6 ngày trước Nga Phan Mua tài khoản #141 với giá 45,000vnđ Lúc 6 ngày trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #153 với giá 35,000vnđ Lúc 1 tuần trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #1 với giá 100,000vnđ Lúc 1 tuần trước Nguyễn Tuấn Mua tài khoản #21 với giá 165,000vnđ Lúc 1 tuần trước Nhat Anh Tran Mua tài khoản #139 với giá 60,000vnđ Lúc 1 tuần trước NguyenPhuc AnhMinh Mua tài khoản #114 với giá 115,000vnđ Lúc 1 tuần trước Phamvan Phien Mua tài khoản #58 với giá 200,000vnđ Lúc 1 tuần trước HộpThư TriÂn Mua tài khoản #129 với giá 95,000vnđ Lúc 1 tuần trước Tien Tran Mua tài khoản #125 với giá 100,000vnđ Lúc 1 tuần trước Phan Hải Đăng Mua tài khoản #133 với giá 75,000vnđ Lúc 1 tuần trước Lương Nguyễn Mua tài khoản #116 với giá 120,000vnđ Lúc 1 tuần trước
Tài khoản Liên Quân #34

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 56
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 17
● Ngọc: 56
● Skin: 4

85.000Card
68.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #33

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 59
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 59
● Skin: 9

75.000Card
60.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #32

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 49
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 49
● Skin: 5

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #31

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 59
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 16
● Ngọc: 59
● Skin: 2

90.000Card
72.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #30

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 60
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 26
● Ngọc: 60
● Skin: 9

285.000Card
228.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #29

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 77
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 77
● Skin: 6

175.000Card
140.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #28

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 64
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 64
● Skin: 11

165.000Card
132.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #27

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 25
● Ngọc: 90
● Skin: 13

220.000Card
176.000ATM

MUA NGAY