Nhat Cao Quoc Mua tài khoản #48 với giá 186,000vnđ Lúc 20 giờ trước Trần Hào Mua tài khoản #142 với giá 50,000vnđ Lúc 3 ngày trước Hiếu's Hoa'hồng Mua tài khoản #143 với giá 55,000vnđ Lúc 6 ngày trước Nguyễn Tuấn Mua tài khoản #20 với giá 125,000vnđ Lúc 6 ngày trước Nga Phan Mua tài khoản #141 với giá 45,000vnđ Lúc 6 ngày trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #153 với giá 35,000vnđ Lúc 1 tuần trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #1 với giá 100,000vnđ Lúc 1 tuần trước Nguyễn Tuấn Mua tài khoản #21 với giá 165,000vnđ Lúc 1 tuần trước Nhat Anh Tran Mua tài khoản #139 với giá 60,000vnđ Lúc 1 tuần trước NguyenPhuc AnhMinh Mua tài khoản #114 với giá 115,000vnđ Lúc 1 tuần trước Phamvan Phien Mua tài khoản #58 với giá 200,000vnđ Lúc 1 tuần trước HộpThư TriÂn Mua tài khoản #129 với giá 95,000vnđ Lúc 1 tuần trước Tien Tran Mua tài khoản #125 với giá 100,000vnđ Lúc 1 tuần trước Phan Hải Đăng Mua tài khoản #133 với giá 75,000vnđ Lúc 1 tuần trước Lương Nguyễn Mua tài khoản #116 với giá 120,000vnđ Lúc 1 tuần trước
Tài khoản Liên Quân #42

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 63
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 63
● Skin: 8

195.000Card
156.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #41

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 67
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 24
● Ngọc: 67
● Skin: 8

185.000Card
148.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #40

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 65
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 65
● Skin: 6

135.000Card
108.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #39

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 43
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 43
● Skin: 4

95.000Card
76.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #38

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 65
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 18
● Ngọc: 65
● Skin: 4

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #37

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng III
● Ngọc: 58
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 58
● Skin: 6

90.000Card
72.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #36

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 76
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 18
● Ngọc: 76
● Skin: 7

100.000Card
80.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #35

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 75
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 75
● Skin: 7

100.000Card
80.000ATM

MUA NGAY