Nhat Cao Quoc Mua tài khoản #48 với giá 186,000vnđ Lúc 20 giờ trước Trần Hào Mua tài khoản #142 với giá 50,000vnđ Lúc 3 ngày trước Hiếu's Hoa'hồng Mua tài khoản #143 với giá 55,000vnđ Lúc 6 ngày trước Nguyễn Tuấn Mua tài khoản #20 với giá 125,000vnđ Lúc 6 ngày trước Nga Phan Mua tài khoản #141 với giá 45,000vnđ Lúc 6 ngày trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #153 với giá 35,000vnđ Lúc 1 tuần trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #1 với giá 100,000vnđ Lúc 1 tuần trước Nguyễn Tuấn Mua tài khoản #21 với giá 165,000vnđ Lúc 1 tuần trước Nhat Anh Tran Mua tài khoản #139 với giá 60,000vnđ Lúc 1 tuần trước NguyenPhuc AnhMinh Mua tài khoản #114 với giá 115,000vnđ Lúc 1 tuần trước Phamvan Phien Mua tài khoản #58 với giá 200,000vnđ Lúc 1 tuần trước HộpThư TriÂn Mua tài khoản #129 với giá 95,000vnđ Lúc 1 tuần trước Tien Tran Mua tài khoản #125 với giá 100,000vnđ Lúc 1 tuần trước Phan Hải Đăng Mua tài khoản #133 với giá 75,000vnđ Lúc 1 tuần trước Lương Nguyễn Mua tài khoản #116 với giá 120,000vnđ Lúc 1 tuần trước
Tài khoản Liên Quân #60

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 72
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 29
● Ngọc: 72
● Skin: 9

350.000Card
280.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #59

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 62
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 62
● Skin: 8

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #57

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 61
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 28
● Ngọc: 61
● Skin: 9

290.000Card
232.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #56

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 77
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 77
● Skin: 9

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #55

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 57
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 57
● Skin: 8

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #54

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 57
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 57
● Skin: 3

115.000Card
92.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #53

● Trắng thông tin, có ngộ không
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 76
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin, có ngộ không
● Tướng: 19
● Ngọc: 76
● Skin: 8

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #52

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 72
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 72
● Skin: 7

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY