Nhat Cao Quoc Mua tài khoản #48 với giá 186,000vnđ Lúc 20 giờ trước Trần Hào Mua tài khoản #142 với giá 50,000vnđ Lúc 3 ngày trước Hiếu's Hoa'hồng Mua tài khoản #143 với giá 55,000vnđ Lúc 6 ngày trước Nguyễn Tuấn Mua tài khoản #20 với giá 125,000vnđ Lúc 6 ngày trước Nga Phan Mua tài khoản #141 với giá 45,000vnđ Lúc 6 ngày trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #153 với giá 35,000vnđ Lúc 1 tuần trước Duykhuong Nguyenhoang Mua tài khoản #1 với giá 100,000vnđ Lúc 1 tuần trước Nguyễn Tuấn Mua tài khoản #21 với giá 165,000vnđ Lúc 1 tuần trước Nhat Anh Tran Mua tài khoản #139 với giá 60,000vnđ Lúc 1 tuần trước NguyenPhuc AnhMinh Mua tài khoản #114 với giá 115,000vnđ Lúc 1 tuần trước Phamvan Phien Mua tài khoản #58 với giá 200,000vnđ Lúc 1 tuần trước HộpThư TriÂn Mua tài khoản #129 với giá 95,000vnđ Lúc 1 tuần trước Tien Tran Mua tài khoản #125 với giá 100,000vnđ Lúc 1 tuần trước Phan Hải Đăng Mua tài khoản #133 với giá 75,000vnđ Lúc 1 tuần trước Lương Nguyễn Mua tài khoản #116 với giá 120,000vnđ Lúc 1 tuần trước
Tài khoản Liên Quân #68

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 60
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 60
● Skin: 4

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #67

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 62
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 62
● Skin: 7

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #66

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 54
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 54
● Skin: 5

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #65

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng I
● Ngọc: 20
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 20
● Skin: 2

65.000Card
52.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #64

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 45
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 45
● Skin: 3

60.000Card
48.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #63

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng III
● Ngọc: 62
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 62
● Skin: 4

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #62

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 90
● Skin: 9

125.000Card
100.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản Liên Quân #61

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 85
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 28
● Ngọc: 85
● Skin: 11

350.000Card
280.000ATM

MUA NGAY